Tel: 504 040 570 Tel: 512 007 337

Reklamacje

Wszystkim naszym Klientom umożliwiamy zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny.
Przed dokonaniem zwrotu uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia szczegółów zwrotu. Niezależnie od wybranej przez Ciebie opcji zwrotu towaru, w celu utrzymania najwyższych standardów jakości obsługi klienta prosimy, abyś zwrócił szczególną uwagę na kilka elementów gwarantujących uznanie zwrotu przez naszą firmę:
Wymieniany towar musi być w stanie niezmienionym, nieużywanym, czysty, bez znamion użytkowania.
Towar musi być dostarczony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z oryginalnym nienaruszonym ometkowaniem.
Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu towaru.

 FORMULARZ ZWROTU TOWARU.pdf

Okres gwarancji na nasze produkty wynosi 12 miesięcy. Podstawą do zrealizowania naprawy gwarancyjnej jest dowód  zakupu i ważna karta gwarancyjna.

WARUNKI GWARANCJI

I. Zakres gwarancji.

1. Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych pojazdów akumulatorowych sprzedawanych przez firmę FHU IN-TRAX w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarant, FHU IN-TRAX, niniejszym udziela na własne ryzyko i we własnym imieniu gwarancji na sprzedawane pojazdy akumulatorowe.

3. Gwarant udziela gwarancji na sprzedawane urządzenia na okres 1 roku liczonych od daty sprzedaży

4. Gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwym częściami lub uszkodzeniami powstałymi w fazie produkcji.

5. Wszystkie wadliwe części lub produkty, które zostały wymienione stają się własnością Gwaranta.

6. Kupujący powinien dostarczyć towar do gwaranta na własny koszt lub własnym środkiem transportu chyba że strony postanowią inaczej.

 

II. Warunki wykonania gwarancji.

1. Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta wyłącznie po przedstawieniu przez Kupującego:

 a. czytelnie i poprawnie wypełnionej niniejszej karty gwarancyjnej (bez skreśleń i poprawek)

 b. ważnego dowodu zakupu (faktura/paragon) z danymi odpowiadającymi informacji na Karcie Gwarancyjnej 

 c. dane i pieczęć Gwaranta

2. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Kupujący ponosi koszty związane z przesłaniem części zamiennych.

3. Przez prawidłowe zgłoszenie usterki gwarancyjnej rozumie się nadesłanie, oprócz dokumentów wymienionych w pp. 1 p. II Karty Gwarancyjnej, wypełnionego reklamacyjnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.happy.sklep.pl.

4. Usterki prawidłowo zgłoszone w okresie gwarancji będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki do Gwaranta. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin nadesłania części może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na jej sprowadzenie.

 

III. Wyłączenie odpowiedzialności gwaranta

1. Gwarancją nie są objęte:

 a. mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołane nimi wady oraz uszkodzenia wywołane przez działanie siły wyższej (np. powodzi, wyładowań atmosferycznych, korozji)

 b. uszkodzenia urządzenia wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych ( np. ładowarek)

 c. wady spowodowane przeróbkami, naprawami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie przez Użytkownika.

2. Gwarant zastrzega sobie możliwość wizji lokalnej urządzenia i ma prawo odmówić dostarczenia części zamiennych, gdy:

 a. naruszone są plomby na urządzeniu (nie dotyczy wszystkich modeli)

 b. stwierdził niezgodność danych w dokumentach z danymi na urządzeniu

 c. naniesione zostały poprawki lub skreślenia na karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY GWARANCYJNEJ .pdf

UWAGA!!!

Przesyłka musi być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowania producenta (prosimy nie wysyłać w kopertach a w pudełkach). Za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia odpowiada kupujący. W takim wypadku odmówimy przyjęcia przesyłki.
Koszty przesyłek leżą po stronie kupującego.
W celu przyśpieszenia wymiany, prosimy o ponowne złożenie zamówienia w sklepie zaznaczając w uwagach, że jest to wymiana. Da nam to czas na ewentualne sprowadzenie produktu do nas zanim dostaniemy od Ciebie przesyłkę z wymienianym produktem.
W przypadku zwrotu towaru, należna kwota zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy bez opłat w terminie do 14 dni od chwili otrzymania zwracanych produktów.

Sklep internetowy na platformie
SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie